Regulamin serwera Minecraft

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego nieprzestrzegania!


 1. Definicje

  1. MOW oznacza skrót od nazwy serwisu „MyOtherWorld".

  2. Mianem Gracza określa się osobę, która wchodzi na serwer Minecraft przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

  3. Mianem Administratora określa się użytkownika z możliwością moderacji działań graczy na konkretnym serwerze.

  4. Mianem CEO określa się właściciela sieci serwerów MOW.

  5. Mianem Taryfikatora Kar określa się spis możliwych kar za konkretne działania, które może nadać Administracja, dostępny tutaj

 2. Postanowienia Ogólne

  1. Każdy użytkownik rejestrujący się na serwerze zna i akceptuje treść poniższego regulaminu.

  2. Poniższy regulamin obowiązuje na całym serwerze Minecraft Parkour.

  3. Administracja nie ma prawa wglądu do prywatnych wiadomości graczy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zgłoszenie skargi przez innego gracza i poparcie jej dowodami w postaci zrzutów ekranu.

  4. Osobą decyzyjną co do zdjęcia ograniczenia serwerowego (Bana) jest osoba nadająca Bana lub CEO.

  5. Administracja nie odpowiada, za stracone przedmioty, statystyki w wyniku działań Użytkownika.

  6. Członek Administracji, który dyscyplinarnie utracił swoją rangę ma tzw. “Wilczy Bilet”, co oznacza, że nigdy nie może już objąć żadnego stanowiska.

  7. Na serwerze obowiązuje netykieta.

  8. MOW jest dostępny w podstawowej wersji dla każdego bez żadnych opłat.

  9. CEO może podejmować decyzje inne niż przewidziane w Regulaminie i Taryfikatorze Kar, zgodnie z własnym uznaniem.

 3. Prawa Gracza

  1. Gracz ma prawo do zgłoszenia łamania regulaminu przez innych graczy i/lub członka Administracji kontaktując się z innym członkiem Administracji lub CEO.

  2. Gracz ma prawo do złożenia apelacji dotyczącej nałożonej na niego kary kontaktując się z Administratorem, który nadał mu karę lub z CEO.

  3. Gracz może posiadać maksymalnie 3 konta przypisane do danego adresu IP.

  4. Przypadki, w których kilku graczy gra jednocześnie na jednym adresie IP muszą być niezwłocznie zgłoszone Administracji, najlepiej CEO serwera.

 4. Obowiązki Gracza

  1. Gracz ma obowiązek zachować kulturę osobistą i nie przeszkadzać innym graczom w grze.

  2. Gracz ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać Administracji wszystkie napotkane błędy w działaniu serwera.

  3. Gracz ma obowiązek grać bez używania żadnych programów/modów wspomagających rozgrywkę.

  4. Gracz ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo swojego konta. Administracja nie odpowiada za skradzione loginy/hasła do konta na serwerze MOW oraz wszelkie idące za tym konsekwencje.

  5. Gracz ma obowiązek stosować się do poleceń Administracji.

 5. Prawa Administracji

  1. Administracja serwera ma prawo korzystać z udogodnień płynących z posiadania rangi pod warunkiem że jest to zgodne z Regulaminem oraz Taryfikatorem Kar.

  2. Decyzje Administracji są ostateczne i nie podlegają dyskusji, chyba że są niezgodne z Regulaminem lub Taryfikatorem Kar.

 6. Obowiązki Administracji

  1. Administracja ma obowiązek znać i przestrzegać poniższego regulaminu.

  2. Administracja ma obowiązek moderować działania graczy zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującym Taryfikatorem Kar.

  3. Administracja ma obowiązek zgłaszać szczególne przypadki graczy zakłócających porządek do CEO.

  4. Administracja ma obowiązek zachowywać się w sposób godnie reprezentujący serwer MOW i dbać o jego dobry wizerunek.

  5. Administracja ma obowiązek traktować wszystkich graczy w równy sposób.

  6. Administracja ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu serwera.

 7. Inne Postanowienia

  1. Tworząc budowle na serwerze MOW gracz wyraża zgodę na wykorzystywanie ich do celów własnych przez MOW, pozostając dalej ich właścicielem.

  2. Administracja może wprowadzać drobne zmiany w Regulaminie oraz Taryfikatorze Kar bez wcześniejszego powiadamiania graczy. Większe zmiany zawsze będą zapowiadane z jednodniowym wyprzedzeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2017r.